Rozvoj DSS


Pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb  prijímateľom, bolo v rokoch 2016 a 2017 obnovené vnútorné vybavenia izieb prijímateľov a spoločné priestory
- väčšina postelí  váľandového typu bola postupne  vymenená za mechanické polohovateľné postele  s  antidekubitným matracom
- všetkým prijímateľom boli vymenené nočné stolíky
- opotrebované stoličky na izbách boli vymenené za  stabilnejšie
- do spoločenskej miestnosti boli zakúpené koženkové sedacie súpravy

Veľkou a rozsiahlou investičnou akciou realizovanou v roku 2017 bolo aj vybudovanie čističky odpadových vôd v záhrade zariadenia.

Supervízia


Jedným   z   nástrojov  na  zvýšenie  odbornej  úrovne a kvality  poskytovaných  sociálnych  služieb je vypracovanie  a realizácia programu supervízie, ktorá ako poradenská metóda vytvára podmienky na rozšírenie vedomosti, profesionálnych schopností a zručnosti zamestnancov a         v  nemalej miere je tiež  prevenciou vzniku syndrómu vyhorenia u pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi.

                 
   
Rozvoj  a modernizácia DSS

V súlade s Koncepciou rozvoja  DSS "Piešť" boli v rokoch 2008 a 2009 zrealizované krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré prispeli k zvýšeniu  estetičnosti vnútorných a vonkajších priestorov, zlepšeniu  podmienok poskytovania služieb klientom (ubytovanie, stravovanie),  vybudovali sa priestory na pracovnú terapiu a voľnočasové aktivity klientov.  

2. polovica roku   2008 
- oprava stropu, stien, náter dverí a zárubní v kuchynke a zasadačke
- oprava fasády budovy od hlavného vchodu s výmenou žľabov
- výmena   okien  na izbách klientov, chodbách, hygienických zariadeniach, kuchyne, dielne
- výmena vchodový dverí  od dvora
- rekonštrukcia priestorov dielne pre pracovnú terapiu

                   výmena okien                             dielňa pre pracovnú terapiu klientov
                nová fasáda budovy

Rok 2009
- úpravy vnútorných priestorov hygienických zariadení - kúpelne
- oprava a vymaľovanie vonkajšej fasády starej budovy z východnej strany 
- vybudovanie prístrešku na voľnočasové aktivity klientov  vo vonkajšom priestore medzi starou a novou budovou
- rekonštrukcia schodov do dielne pre pracovnú terapiu s vybudovaním zábradlia
- zakúpenie konvektomatu, umývačky riadu do kuchyne, výmena kuchynského robota  a celková výmena pracovných stolov a regálov za antikorové

                  výmena okien              prístrešok na voľnočasové          schody do dielne 
               nová fasáda budovy                 aktivity klientov              pre pracovnú terapiu

Certifikát kvality

Do histórie nášho domova pribudol nový a pre všetkých významný dátum – 21.5.2009, kedy nám bol Certifikačným orgánom manažérskych systémov QECON, spol. s r.o. udelený  Certifikát, ktorý potvrdzuje, že DSS „Piešť“ poskytuje služby sociálnej starostlivosti  dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu, v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO 9001 : 2009/ EN ISO 9001 : 2008. 

Čo znamená pre zamestnancov a prijímateľov nášho domova zavedenie manažérskeho systému kvality? 

Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb prijímateľom so zameraním na uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na ich spokojnosť, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a modernizáciu domova.
Vedenie domova si pravidelne stanovuje merateľné a termínované ciele kvality a priebežne hodnotí ich plnenie.
Zamestnanci pracujú podľa určených postupov, v ktorých sú jasne určené zodpovednosti a právomoci.
Prijímatelia sú pri poskytovaní sociálnych služieb rovnocennými partnermi so  zamestnancami  domova ako   s  poskytovateľmi služieb,  návrhy a pripomienky môžu  predkladať na  pravidelných piatkových stretnutiach so zamestnancami, alebo pri ročnom  monitorovaní spokojnosti prijímateľov
a ich rodinných príslušníkov.

Získaním certifikátu začína pre všetkých zamestnancov domova obdobie prevzatia  zodpovednosti a záväzku nielen za udržanie ale hlavne za zvyšovanie kvality  poskytovaných sociálnych služieb.

                                                   

Vzdelávanie zamestnancov v DSS „Piešť“

          Rok 2009 priniesol so sebou  okrem iného aj nový zákon o sociálnych službách (448/2008 Z. z.), ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie zamestnancov.  Zvyšovanie vedomosti  a tým aj odbornosti zamestnancov je dlhodobým cieľom nielen vedenia DSS, ale aj jeho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý v priebehu  roku 2008 a začiatkom roku 2009 zabezpečil vzdelávanie zamestnancov DSS prostredníctvom Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v dvoch oblastiach:
- Individuálne plány rozvoja osobnosti (2 zamestnanci)
- Vzdelávanie a výcvik pre pracovníkov  v priamom kontakte s klientom v predchádzaní a zvládaní agresívneho správania (8 zamestnancov).
         Zároveň vedenie DSS realizovalo začiatkom roka 2009 vzdelávanie  svojich zamestnancov prostredníctvom Akadémie vzdelávanie Zvolen priamo v zariadení, na témy:
-  Manažérske zručnosti  - komunikácia (10 zamestnancov)
-  Manažérske zručnosti  - manažér ako vodca (6 zamestnancov)
-  Ošetrovateľstvo, paliatívna a hospicová starostlivosť (14 zamestnancov - prednáška sa realizuje v mesiaci apríl).
         Ďalšou formou „samovzdelávania“ zamestnancov   mesačné vzdelávacie porady  s vopred stanovenou témou, na ktorej po odprezentovaní  teoretickej časti nasleduje  diskusia o praktických skúsenostiach a následnej realizácie do praxe.   

         Cieľom vzdelávacích aktivít je nielen odovzdávanie nových vedomostí a poznatkov, ale hlavne ich uplatnenie v práci s prijímateľmi nášho DSS, a tým zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

 

V súlade so Stratégiou  rozvoja BBSK a potrebami, ktoré so sebou prináša proces transformácie v  sociálnej oblasti,  sa DSS  zameriava na kvalitatívne zmeny v poskytovaní sociálnych služieb,  a ako podklady k tomu sú aj nasledovné materiály:

 1. Začiatkom roku 2005 bol v DSS vykonaný Monitoring kvality sociálnych služieb, ktorého výsledok nám pomohol pri ďalšom nasmerovaní sa v oblasti:
  -    ľudskej a občianskej dôstojnosti klientov
  -    sociálneho statusu klienta, spolupráca s rodinou a komunitou
  -    odborného a profesionálneho prístupu zamestnancov
  -    zdravotnej politiky a stravovania
  -    financovania a riadenia DSS
  -    humánnosti prostredia a služieb

 2. V roku 2006  bol vypracovaný Transformačný projekt  na obdobie nasledovných 3 rokov. Hlavným prínosom bolo oboznámenie zamestnancov s procesom transformácie, jeho pozitívami a negatívami, ktoré prináša pre klientov a zamestnancov.
 3. Podrobnejší materiál, s vypracovaním analýzy sociálnych služieb a stanovením cieľov až na 10 ročné obdobie,  bola v roku 2007 zostavená  Koncepcia rozvoja DSS,  so zameraním na:
  -    racionalizačné opatrenia
  -    zvyšovanie kvality sociálnych služieb
  -    modernizácia zariadenia
  -    personálna politika
Jednou z možností, ako získať finančné prostriedky na prevádzku DSS sú granty:
- V apríli 2007 bol  na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podaný  projekt  „Dielňa pre pracovnú  terapiu  klientov“,  a  na jeho realizáciu  DSS získalo 200 000,- Sk.