Sociálne služby klientom domova sa poskytujú v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
Výška úhrady za poskytované služby sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, v znení neskorších dodatkov,  s prihliadnutím na príjem klienta, ktorému po zaplatení úhrad za služby, musí zostať zákonom stanovených 25% životného minima – od 1.7.2014 = 49,52 €.

Odborné činnosti


Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - v závislosti od stupňa odkázanosti  určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, pri celoročnom pobyte:

-  V. stupeň ............2,20 € / deň
- VI. stupeň.............3,20 € / deň

Obslužné činnosti


Ubytovanie:

Klienti bývajú v 20 izbách, ktoré sú rozmiestnené na troch poschodiach.
Z toho je :
  2x – jednoposteľová izba
  4x – dvojposteľová izba
  9x – trojposteľová izba
  5x – štvorposteľová izba

Klient má na izbe vlastnú posteľ s úložným priestorom, nočný stolík a skriňu. Na izbe sa nachádza televízny prijímač.

Úhrada za bývanie :

sa platí podľa veľkosti podlahovej plochy pripadajúcej na jedného klienta = 0,12 €/m2  + 0,60 € /deň ak klient  býva v jednoposteľovej izbe,  alebo   + 0,30 €/deň ak v izbe bývajú 2 klienti, alebo – 0,05 € /deň ak v izbe bývajú 4 a viac klienti,

+ 0,06 €/deň za užívanie spoločných priestorov,

+ 0,30 € /deň za vecné plnenie spojené s bývaním (vykurovanie , dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov,  dodávka elektrickej energie, plynu, vody. odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, splaškov a čistenie žúmp, vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou,

+ 0,06 €/deň za používanie elektrospotrebičov pre  individuálnu potrebu.

Upratovanie - 0,50 €/ deň.

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva - 0,50 € / deň.

Stravovanie:

je pre klientov zariadenie zabezpečené prostredníctvom vlastnej kuchyne, strava sa vydáva 5 x denne v samostatnej jedálni, na dve zmeny.
Klienti sa spolupodieľajú na tvorbe jedálneho lístka prostredníctvom svojho zástupcu v stravovacej komisií.

Úhrada za stravovanie sa skladá z úhrady za stravnú jednotku (náklady na suroviny) a z úhrady za režijné náklady na prípravu stravy vo výške 15% zo stravnej jednotky.

- racionálna strava ........ 2,70 + 0,41 = 3,11 €/ deň 
- diabetická strava ........ 3,11 + 0,47 = 3,58 € / deň


Ďalšie činnosti


Neplatené:

poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvy -  klientom, ktorí si  nevedia alebo nemôžu nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti  zabezpečiť sami,

úschova cenných vecí – na základe  zmluvy medzi klientom, alebo jeho opatrovníkom a zariadením, ide o úschovu cennosti, vkladných knižiek,

záujmová činnosť – je zameraná na upevnenie a rozvoj mentálnych schopností klientov prostredníctvom čítania rôznej literatúry, lúštenia krížoviek, spoločenských hier, počúvaním rôznych žánrov hudby, sledovaním prírodopisných programov v televízií, spoločným písaním listov a pohľadníc príbuzným, telefonovaním - rodine a priateľom, spoločnými besedami na rôzne aktuálne témy, spoločným varením v kuchynke, nácvikom samostatného cestovania dopravnými prostriedkami, podporovaním a rozvojom samostatného nakupovanie, hospodárenia s peniazmi. 

S každým klientom sa pracuje na základe vypracovaného Individuálneho plánu rozvoja osobnosti, tak aby boli rešpektované jeho potreby, požiadavky, ale aj schopnosti a zručnosti, ktoré sa snažíme podporovať a rozvíjať.

poskytnutie osobného vybavenia – klientom, ktorí si  nedokážu osobné vybavenie  zabezpečiť sami.

Platené:

DSS môže klientovi na základe zmluvy poskytovať aj  iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb. Úhrada  za tieto činnosti je vo výške skutočných nákladov vynaložených DSS.